ALGEMENE VOORWAARDEN LUX CLINIC

Artikel 1

Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Lux Clinic en een cliënt waarop Lux Clinic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2

Inspanning Lux Clinic

1. Lux Clinic zal zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Lux Clinic worden verteld.

3. Lux Clinic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Lux Clinic zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

Artikel 3 

Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Lux Clinic melden. Deze annulering van een afspraak is pas rechtsgeldig wanneer u door Lux Clinic persoonlijk een bevestiging  heeft ontvangen.

(Dus het annuleren van een afspraak door inspreken van een voicemail, WhatsApp bericht of het afzeggen per e-mail is pas rechtsgeldig wanneer u door Lux Clinic persoonlijk bericht krijgt dat deze boodschap in goede orde is ontvangen, minimaal 24 uur voor uw afspraak.) 

2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Lux Clinic 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.

3. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd bij Lux Clinic komt mag Lux Clinic de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd bij Lux Clinic aankomt, mag Lux Clinic de gehele afspraak annuleren en toch 50% van het honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

5. Lux Clinic moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

Artikel 4

Persoonsgegevens en privacy

1. De cliënt voorziet Lux Clinic bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Lux Clinic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2. Lux Clinic neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

3. Lux Clinic is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Lux Clinic verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 5

Betaling

1. Lux Clinic vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar op de website van Lux Clinic.

2. De gemelde prijzen zijn excl 21% BTW.

3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Als de betaling niet contant of met de pinpas is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door Lux Clinic aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is Lux Clinic zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Lux Clinic verschuldigd.

 

Artikel 6

Aansprakelijkheid

1. Lux Clinic is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Lux Clinic is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. Lux Clinic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar Lux Clinic.

3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Lux Clinic zelf.

 

Artikel 7

Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Lux Clinic.

2. Lux Clinic moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Lux Clinic de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Lux Clinic het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8. 

5. Indien Lux Clinic en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

Artikel 8

Garantie

1. Lux Clinic geeft de cliënt twee weken garantie op de behandelingen en producten.

2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.

3. De cliënt op de hoogte is gebracht door Lux Clinic over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

4. De cliënt andere producten dan door Lux Clinic geadviseerde producten heeft gebruikt.

5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

7. De cliënt de producten niet volgens het advies van Lux Clinic heeft gebruikt.

8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

 

Artikel 9

Specialisatie

1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.

2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan Lux Clinic.

3. Lux Clinic zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.

4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.

Lux Clinic is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

 

Artikel 10

Beschadiging en diefstal

1. Lux Clinic heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

2. Lux Clinic meldt diefstal altijd bij de politie.

 

Artikel 11

Behoorlijk gedrag 

1. De cliënt behoort zich in Lux Clinic te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Lux Clinic het recht de cliënt de toegang tot Lux Clinic te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 

Artikel 12

Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Lux Clinic en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Lux Clinic en ze zijn ook in het de salon van Lux Clinic beschikbaar.

3. De algemene voorwaarden zij gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Ze zijn gedeponeerd onder Kvk nummer 70259143

4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

5. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.